Avocat Alexandru Elvir Iliescu

Plângerea

Plângerea penala poate fi depusa fizic la Parchetul sau secția de politie pe raza căreia a fost săvârșita fapta de natura penala sesizata.

Chiar daca plângerea penala poate fi formulata fără sprijinul unui avocat, recomandarea Cabinetului de Avocat Iliescu Alexandru Elvir este de a apela la servicii specializate întrucât modalitatea de redactare, precum si probele atașate pot ușura sarcina organelor de urmărire penala in ancheta ce va fi demarata si in mod automat scurta durata procesului penal.

Este de notorietate durata extrem de îndelungată a proceselor penale in Romania, cu consecințe dintre cele mai variate.

Spre pilda, in anul 2022, in urma unei Decizii a Curții Constituționale a României, ce a avut la baza o alta decizie din anul 2018, un număr impresionant a rămas fără deznodământ, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

In opinia noastră, culpa a fost exclusiv a legiuitorului (Parlamentul României) si nu neapărat a organelor de urmărire penala, însă acest aspect prezinta putina relevanta pentru persoanele prejudiciate ca urmare a infracțiunilor îndreptate împotriva acestora .

Organele de urmărire penala (politia judiciara si procurori) au un volum deosebit de ridicat de dosare in instrumentare, astfel încât este imposibil a nu prioritiza cazurile după gravitatea faptelor sau necesitatea de a interveni.

In aceste condiții, plângerea penala trebuie sa fie argumentata atât faptic, cat si juridic si sa fie susținută de probe concrete, pentru a spera la o soluționare rapida.

Art. 289. – Codul de procedura penala  – Plângerea

(1) Plângerea este încunoştinţarea făcută de o persoană fizică sau juridică, referitoare la o vătămare ce i s-a cauzat prin infracţiune.

(2) Plângerea trebuie să cuprindă: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea şi domiciliul petiţionarului ori, pentru persoane juridice, denumirea, sediul, codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar, indicarea reprezentantului legal ori convenţional, descrierea faptei care formează obiectul plângerii, precum şi indicarea făptuitorului şi a mijloacelor de probă, dacă sunt cunoscute.

(3) Plângerea se poate face personal sau prin mandatar. Mandatul trebuie să fie special, iar procura rămâne ataşată plângerii.

(4) Dacă este făcută în scris, plângerea trebuie semnată de persoana vătămată sau de mandatar.

(5) Plângerea în formă electronică îndeplineşte condiţiile de formă numai dacă este certificată prin semnătură electronică, în conformitate cu prevederile legale.

(6) Plângerea formulată oral se consemnează într-un proces-verbal de către organul care o primeşte.

(7) Plângerea se poate face şi de către unul dintre soţi pentru celălalt soţ sau de către copilul major pentru părinţi. Persoana vătămată poate să declare că nu îşi însuşeşte plângerea.

(8) Pentru persoana lipsită de capacitatea de exerciţiu, plângerea se face de reprezentantul său legal. Persoana cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate face plângere cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de legea civilă. În cazul în care făptuitorul este persoana care reprezintă legal sau încuviinţează actele persoanei vătămate, sesizarea organelor de urmărire penală se face din oficiu.

(9) Plângerea greşit îndreptată la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată se trimite, pe cale administrativă, organului judiciar competent.

(10) În cazul în care plângerea este întocmită de către o persoană care locuieşte pe teritoriul României, cetăţean român, străin sau persoană fără cetăţenie, şi prin aceasta se sesizează săvârşirea unei infracţiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, organul judiciar este obligat să primească plângerea şi să o transmită organului competent din ţara pe teritoriul căreia a fost comisă infracţiunea. Regulile privind cooperarea judiciară în materie penală se aplică în mod corespunzător.

(11) Persoana care nu vorbeşte sau nu înţelege limba română poate depune plângerea în limba pe care o înţelege. Odată cu depunerea plângerii aceasta poate solicita ca, atunci când este citată, să primească şi o traducere a citaţiei.

AVEȚI NEVOIE DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ?