Avocat Alexandru Elvir Iliescu

Drept Comunitar și CEDO

AVEȚI NEVOI DE CONSULTANȚĂ DREPT COMUNITAR ȘI CEDO?

DREPT COMUNITAR

Această categorie cuprinde elementele de drept ce emană din tratatele de funcționare ale Uniunii Europene, respective normele adoptate de Uniunea Europeană cu aplicabilitate directă atât constructului suprastatat cât și fiecărui stat membru al Uniunii. Protecția jurisdicțională oferită de normele de drept comunitar este de asemenea un element consacrat atât în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, precum și în Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene. 

cedo

Prin această prescurtare se definesc două concepte interdependente, și anume:

Convenția Europeană a Drepturilor Omului reprezintă angajamentul statelor, denumite Înalte Părți Contractante, luat în considerația Declarației Universale a Drepturilor Omului, cu privire la garantarea respectării drepturilor omului și a libertăților definite în Convenție și în Protocoalele sale, precum: dreptul la viață, dreptul la libertate și siguranță, dreptul la un proces echitabil, dreptul la respectarea vieții private și de familie, dreptul la căsătorie, dreptul la un remediu efectiv, dreptul la instruire, dreptul la alegeri libere, dreptul la două grade de jurisdicție în materie penală, dreptul la despăgubiri în caz de eroare judiciară, dreptul de a nu fi judecat și pedepsit de două ori (principiul Ne bis în idem), libertatea de conștiința și de religie, libertatea de exprimare, libertatea de întrunire și de asociere, libertatea de circulație, precum și unele interdicții instituite în scopul asigurării prezervării drepturilor și libertăților enumerate, precum interzicerea sclaviei și a muncii forțate, interdicția aplicării unei pedepse în lipsa suportului unei norme legale care să reglementeze explicit respectivă pedeapsa, interzicerea discriminării, interzicerea abuzului de drept, interzicerea privării de libertate pentru datorii, interzicerea expulzarii propriilor cetățeni și a expulzarilor colective de străini, și nu în ultimul rând, abolirea pedepsei cu moartea și protecția proprietății,

 

În prezent, la Convenție au aderat următorii membrii: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Bosnia și Herzegovina, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lichtenstein, Lituania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Rusia, San Marino, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, Ucraina, Marea Britanie.

 

Ca urmare a expulzării din Consiliul Europei din data de 16 Martie 2022, Federația Rusă va înceta să fie parte a Convenției în data de 16 Septembrie 2022. Curtea va judecă acțiuni împotriva Rusiei legate de încălcări ale Convenției care au avut loc până la dată de 16 Septembrie 2022.

Orice Înalta Parte Contractantă poate să se angajeze că dispozițiile Convenției și a Protocoalelor să se aplice anumitor teritorii ale căror relații internaționale această le asigura.

 

Competența Curții acoperă toate problemele privind interpretarea și aplicarea Convenției și a Protocoalelor sale. Orice Înalta Parte Contractantă poate sesiza Curtea asupra oricărei pretinse încălcări a prevederilor convenției și a Protocoalelor sale de către o altă Înalta Parte Contractantă. Curtea poate fi sesizată, printr-o cerere, de orice persoană fizică, organizație neguvernamentală sau grup de particulari care se pretind victime ale unei încălcări a drepturilor și libertăților sale de către una dintre Înaltele Părți

Contractante, care se angajează să nu împiedice prin nicio măsură exercițiul eficace al acestui drept.

 

Curtea poate fi sesizată doar după epuizarea cailor de atac interne, într-un termen de 4 luni care curge de la dată rămânerii definitive a hotărârii instanței din statul membru al Convenției.

Înaltele Părți Contractante se angajează să se conformeze hotărârilor definitive ale Curții în litigiile în care ele sunt părți.

În sensul acestui mecanism, Cabinetul oferta servicii de asistare și reprezentare în față Curții E.D.O. Pentru înaintarea unei acțiuni la C.E.D.O., sunt necesare a fi întrunite următoarele:

  1. Vătămarea drepturilor petentului să fie adusă printr-o hotărâre judecatoareasca definitivă dată într-unul din statele membre ale Convenției;
  2. Acțiunea să fie înaintată Curții într-un termen de 4 luni de la dată rămânerii definitive a hotărârii judecătorești interne.

 

Având în vedere faptul că termenul de înaintare unei acțiuni la C.E.D.O. s-a redus de la 6 la 4 luni, recomandăm clienților să se adreseze Cabinetului de îndată ce hotărârea judecătorească prin care aceștia își consideră drepturile vătămate a rămas definitivă, astfel încât profesioniștii Cabinetului să beneficieze de un interval de timp optim pentru studiul speței și realizarea acțiunii.

SOLICITARE CONSULTANȚĂ