Avocat Alexandru Elvir Iliescu

Apelul

Părțile pot formula apel in scris, in termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii instanței de fond. Apelul se depune la instanța a cărei hotărâre se ataca.

Art. 412. Codul de procedura penala  – Declararea şi motivarea apelului

(1) Apelul se declară prin cerere scrisă, care trebuie să conţină următoarele:

a) numărul dosarului, data şi numărul sentinţei sau încheierii atacate;

b) denumirea instanţei care a pronunţat hotărârea atacată;

c) numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea şi domiciliul, reşedinţa sau locuinţa, precum şi semnătura persoanei care declară apelul.

(2) Pentru persoana care nu poate să semneze, cererea va fi atestată de un grefier de la instanţa a cărei hotărâre se atacă sau de avocat.

(3) Cererea de apel nesemnată ori neatestată poate fi confirmată în instanţă de parte ori de reprezentantul ei la primul termen de judecată cu procedura legal îndeplinită.

(4) Apelul se motivează în scris, arătându-se motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.

Judecata in apel va avea loc după procedura aleasa in prima instanță, cea de recunoaștere sau cea de drept comun.

Hotărârea instanței de apel este definitiva si executorie.

AVEȚI NEVOIE DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ?